De Groene Walvis

Vraag en Antwoord

greentech island

VraagAntwoord
Hoe komt het dat elektrisch verwarmen duurder is dan verwarmen met waterstofgas?De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen energiebelasting op waterstof hoeft te worden betaald
Hoe past dit initiatief in de landelijke energiestrategie?Op landelijk niveau wordt vol ingezet in de ontwikkeling van een waterstofeconomie
Wat gebeurt er met de huishoudens die niet mee kunnen of willen doen?Er zijn alternatieve om te kiezen voor all electric oplossingen als warmtepompen en infraroodpanelen. Voor meer informatie en onafhankelijk advies over de alternatieven kunt u contact opnemen met Duurzaam Bouwloket
Wat zijn de eventuele vervolgstappen als er een haalbare business case zou zijn?A) vergunningen en financiering
B) aanpassing woningen (isoleren en installatie) en vergroten eigen opwekcapaciteit
C) ontwerp productie installatie
D) controle en aanpassing gasnet
E) bouw productie installatie
F) ingebruikstellen productie installatie
Welke criteria bepalen of het project wel of niet doorgaat?De drie belangrijkste criteria zijn draagvlak, een betrouwbare business case en politieke besluitvorming
Welke partijen gaan meewerken aan dit project?Er zijn verschillende leveranciers die er in beginsel allemaal geïnteresseerd zijn (bijv. voor de opwekinstallaties, productieinstallatie, aanpassing woningen, financiering, etc.) Alle keuzes op dit gebied staan nog open.
Wie beslist waarover in het eventuele vervolgtraject?De gemeente Alkmaar beslist over het gehele vervolgtraject
Worden er zonneweide en / of windmolens in onze omgeving overwogen?Er zijn geen plannen voor een zonneweide
Zijn er risico's verbonden aan het installeren van zonnepanelen op daken van bedrijven?De ervaring leert dat het aanbrengen van zonnepanelen de levensduur van het onderliggende dak verlengt. Na ca. 15 tot 25 jaar worden de panelen vervangen en de dakbedekking eventueel hersteld. Bij schade dient dat eerder te gebeuren, maar dat is in de kostprijs meegerekend.
Zijn er voorbeelden van al dan niet geslaagde waterstofprojecten, waar ook ter wereld ?De Rijp wordt als proefkonijn gebruikt voor een haalbaarheidsstudie. Niet meer en niet minder
Er is 3x zoveel elektriciteit nodig om waterstof te produceren dan om een huis met een warmtepomp te verwarmen. IS deze laatste optie niet veel rendabeler?De energierekening gaat met het gebruik van een warmtepomp omlaag gaat. Echter, veel huizen in Graft de Rijp zijn van voor 2000. Vaak moet er in deze huizen significant geïnvesteerd worden om de huizen warmtepomp ready te maken. De afweging is om zelf tienduizenden euro's te moeten investeren in het verduurzamen van een eigen huis om een lagere energierekening te realiseren of een vergelijkbare energierekening en niet te investeren.
Is all-electric een goede alternatieve oplossing?Door gezamenlijk aanpak van de isolatie en door een gas te kiezen dat in kosten niet gaat stijgen, omdat je dat in eigen hand hebt wordt een redelijk alternatief geboden als het tot uitvoering komt.
Is het niet veel efficienter om deze groene elektriciteit te gebruiken voor bijvoorbeeld warmtepompen?Het rendement om verwarmen met een warmtepomp is hoger. Echter je huis moet wel klaar zijn om een warmtepomp in te passen. Een warmtepomp is efficiënt bij lage temperatuur verwarming. Bijvoorbeeld bij vloerverwarming. Niet alle huizen zijn gebouwd op lage temperaturen. Dit betekent dat die huizen moeten worden verbouwd om het warmtepomp ready te maken. Dit vergt veel investeringen. Als je kijkt naar het rendement kan 1 kWh windenergie => 3 kWh warmte geven vanuit een warmtepomp of 0,8 kWh warmte vanuit waterstofgas.
Is het, volgens het plan, na realisatie niet meer mogelijk om op aardgas te koken en te verwarmen?Aardgas verdwijnt uiterlijk in 2050 heeft Den Haag beslist
Is HVC ook een mogelijke alternatief voor aardgasDeze installaties dekken niet het volledig energieverbruik
Waarom wordt er niet gekozen voor all-electric?Goede vraag, echter dan is er grote investering nodig in elektrische infrastructuur. Dit maakt het minder interessant. Ook de significante jaarlijkse kosten zijn dan voorzien.
Wat is een thermo-akoestische warmtepomp en is dit een alternatief?Deze zijn nog in R&D. Nog niet bewezen op grote schaal. Is vooral interessant voor de industrie, minder voor de gebouwde omgeving
Zijn er nog andere duurzame oplossingen naast waterstof?Ja, talloze oplossingen, bijv Geothermie, WKO, Aquathermie, ZonThermisch, Biomassa, etc.
Zijn er technieken bekend die een mengsel van aardgas en waterstofgas bij de meterkast in huis kunnen scheiden?Dit is een interessant idee. We hebben hier ook aan gedacht. Echter we kunnen niet aantonen dat de membranen zonder onderhoud jarenlang meegaan. Dus dit is een veiligheidsrisico. We kiezen voor andere oplossingen. Namelijk de Dual Fuel Ketel
Zijn er zonnepanelen die H2 kunnen produceren?Innovatieve technologie zijn altijd goed om te volgen. Een dergelijk project met schaal en omvang moeten we vooral focussen op effectieve robuuste oplossingen. Dus de focus op PV panelen die waterstof produceren is niet onze focus. Er is ook te weinig ruimte lokaal om de waterstof te produceren en te weinig zon in de winter als de vraag hoog is
Als er een meerderheid voor dit plan is ben je dan verplicht mee te doen?Waar u op doelt waarschijnlijk is de op stapel staande nieuwe Energiewet. Onduidelijk is hoe dit in de wet komt. Hij dienst nog te worden behandeld in de 2de kamer en lokale overheden krijgen waarschijnlijk wel de bevoegdheid maar die hoeven ze niet toe te passen. Wellicht zijn er tegen die tijd ook goedkopere alternatieven.
Bij wie ligt de aansprakelijkheid voor deze installatie?Wij denken erover om een eigen energiebedrijf wordt opgericht die de realisatie en uitvoering voor haar rekening zal nemen. Deze maatschappij komt los te staan van de Energie Coöperatie. Wat de organisatie precies gaat doen wordt nog over nagedacht. Wel is duidelijk dat volgens de nieuwe energiewet 50% van de aandelen in lokale handen zijn.
Gaan we in een keer over op waterstof of gebeurt dat geleidelijk?Het voorstel in het haalbaarheidsplan gaat uit van een geleidelijke overgang in de periode 2025 -2030. In eerste instantie willen wij starten met een mengsel van 20% waterstofgas en 80% aardgas. In 2030 zou dit dan 100% waterstofgas zijn.
Hoe groot wordt de installatie?De installatie bestaat uit twee electrolysers, een controle eenheid en twee opslagtanks. In totaal beslaat deze installatie een oppervlakte van ongeveer 30 bij 35 meter.
Hoe is de leveringsgarantie geregeldIn de haalbaarheidsstudie wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de productie installatie tot 2030 aangesloten blijft op het aardgasnet en op het elektranet. Zij dienen als back-up voor als er problemen komen met de energielevering aan bewoners. Leveringszekerheid wordt gewaarborgd door:
1. tot 2030 aardgas als back-up
2. na 2030 buffer + levering met vrachtwagen van waterstof
3. na 2030 mogelijk aansluiten op waterstofleiding Gasunie
Hoe, hoeveel en hoe veilig wordt het waterstofgas opgeslagen?We kijken naar de meest kosten effectieve oplossing. Voor dit project lijkt het waterstofopslag onderdruk in tanks
Hoeveel zonnepanelen moeten er geïnstalleerd worden om het project rendabel te maken? Hoe denkt men dit te realiseren?De energie Coöperatie heeft nu 2000 panelen liggen. Ze denken er de komende jaren elk jaar eveneens zo'n aantal te kunnen installeren. De kosten worden gefinancierd uit de opbrengsten van de verkoop van stroom
Is de elektriciteit die nodig is voor de waterstofcentrale altijd fossielvrij opgewekt?Die garantie is denk ik wel af te geven, maar dat is een discussie die bij de uitvoering hoort en zover zijn we voorlopig niet
Is het niet efficiënter om lokaal een aantal grote windmolens te installeren?Voordeel is dat groene stroom goedkoper kan worden opgewekt en dat er geen grote windturbines en zonneweide nodig zijn in en rondom Graft-De Rijp
Is het omzetten van groene elektriciteit naar waterstofgas wel efficiënt en milieuvriendelijk?Dit is een goed punt en helemaal waar. Door waterstof te produceren gaat een deel van de energie verloren. Het lijkt echter wel meer kosteneffectief. Het voordeel om waterstof op een centrale plek te produceren is dat geen energiebelasting hoeft te worden betaald, dit scheelt circa € 0,15 tot € 0,20 per kWh. Verder vergt het voor veel huizenbezitters een significante investering om hun het warmtepomp-ready te maken. En dan is voor de productie van warm tapwater (douche/bad) nog extra energie nodig.
Klopt het dat de geplande waterstofcentrale (bijna) volledig gaat draaien op windenergie die op de noordzee wordt geproduceerd?We kijken naar de meest kosten effectieve oplossing. Op dit moment lijkt dit Wind op Zee
Wat zijn de gevolgen van het gebruik van wind op zee?Geen significant verschil met lokaal. De stroom op zee wordt op hoogspanning getransporteerd. Hiermee kunnen grote afstanden worden overbrugt met zeer beperkt energieverlies
Welke energiebron wordt gebruikt om waterstofgas te produceren?Deels lokaal opgewekt maar grotendeels van wind op zee parken. Hier wordt de komende jaar enorm in geinvesteerde. Honderden molens worden bijgeplaatst. Voor Graft De Rijp zijn er maar twee nodig
Welke energievraag (pieken) kan de waterstofcentrale aan? Ook bij min 15 graden buiten?De waterstofketel presteert minsten net zo goed als de huidige aardgasketel.
Hoe gaat draagvlak voor dit project gecreëerd worden?Het draagvlak zal met name gecreëerd moeten worden als uit de haalbaarheidsstudie komt dat het kan. Dan zal een uitvoering of businessplan moeten worden opgesteld over hoe we dat dan gaan uitvoeren. Bij de opstelling van dit plan zullen de bewoners nauw betrokken worden. Wij denken dat dit het draagvlak aanzienlijk zal verhogen. Tot nu is het voor vele een tamelijk academische studie. Dat wordt waarschijnlijk anders als het over de uitvoering gaat
Hoe kunnen bewoners op dit moment bijdragen of participeren?U kunt op vele manieren participeren:
A) aanpassing woning
B) deelnemen en gebruiken van waterstofgas
C) als dakeigenaar voor de opwekking van (zonne) energie, en als
D investeerder in de nieuwe energiemaatschappij
Hoe kunnen bewoners op dit moment bijdragen of participeren?Door lid te worden van de Energie Coöperatie, als vrijwilliger en door mee te doen mee te doen woningaanpassingen
Hoe ziet het verdere participatietraject met bewoners eruit de komende jaren?In het haalbaarheidsonderzoek onderscheiden wij twee trajecten:
A) Algemene informatie via webinars, nieuwsbrieven, website, krant, enz
B) Specifiek informatie via focusgroepen voor: Draagvlak, Engineering en Aanpassing woningen
Is er voldoende draagvlak voor de waterstofcentrale in de dorpen Graft-De Rijp?Op de enquête hebben 190 bewoners gereageerd. Meer dan 100 personen hebben zich ingeschreven voor de online informatieavond. Ja, er is belangstelling vanuit de bewoners, maar nog lang niet voldoende. De stemming onder de bewoners die tot nu toe gereageerd is ongeveer 50% voor, 30% tegen en 20% neutraal. Er is dus nog een lange weg te gaan en veel te informeren, enthousiasmeren en overtuigen.
Als het eindrapport is gepubliceerd en na besluitvorming van de raad kan worden besloten dat er een onafhankelijk draagvlakonderzoek moet komen.
Wanneer is er voldoende draagvlak? Hoeveel bewoners moeten meedoen voordat er beslist wordt om door te gaan?Het is op dit moment niet mogelijk om bewoners te verplichten om over te gaan op een alternatief voor aardgas.
Wie voert het draagvlakonderzoek uit?Dit wordt beslist tijdens de besluitvorming van de raad. Waarschijnlijk zal het de gemeente of een onafhankelijke partij zijn.
Wordt er een huis-aan-huis enquête over de waterstofcentrale in de dorpen Graft-De Rijp gehouden?Dit is een actie die wellicht past bij de uitvoering/businesscase maar niet bij de haalbaarheidsstudie. Eerst moeten we vaststellen of het plan überhaupt kan.
Hoe past het isoleren van oude panden in het plan?In het haalbaarheidsonderzoek wordt rekening gehouden met een budget voor het verduurzamen van oude panden.
Is er voldoende groene energie voor een waterstofcentrale?Komende jaren neemt de elektra vraag toe, maar aandeel duurzaam ook. Op dit moment en de komende jaren worden volop geïnvesteerd in wind op zee projecten. De verwachting van PBL is dat in 2030 75% van alle opgewekt elektriciteit duurzaam is. Waterstof is een goed alternatief als de zon niet schijnt en er geen wind is.
Welke consequenties heeft dit project voor de Energie Coöperatie? En hoe wordt de continuïteit van de EC gewaarborgd?De continuïteit van de Energie Coöperatie heeft geen invloed op de levensvatbare van een op te richten lokale energiemaatschappij (De Groene Walvis)
Hebben de huidige energiemaatschappijen een rol in het haalbaarheidsplan? Wat is die rol?Dat bepaalt de overheid en is voor Graft-De Rijp nog niet helemaal duidelijk. Wees er echter van overtuigd dat ze nauwlettend volgen wat wij doen en in actie komen als zij denken dat hun belang wordt geschaad.
Kunnen bewoners kiezen uit meerdere energiemaatschappijen?Dit beslist de overheid, maar wij gaan er vooralsnog van uit dat het bestaande gasnet dan uitsluitend gebruikt zal worden voor waterstofgas. Op dit moment zijn wij de enige potentiële leverancier van waterstofgas, maar dat zou in de toekomst natuurlijk kunnen veranderen.
Is het bestaande aardgasnetwerk geschikt voor waterstof?Daar is slechts op hoofdlijnen naar gekeken. Liander denkt dat het geschikt is dan wel voor redelijke kosten geschikt gemaakt kan worden
Is ons elektriciteitsnetwerk op zoveel energieafname berekend?Het gaat hier vooralsnog om het gasnet en een nieuw aan te leggen elektrische voedingskabel vanuit Purmerend. Voor de rest lijkt het lokale gas en elektriciteitsnet prima in staat te zijn de beoogde veranderingen te verwerken
Gaat de prijs van groene stroom door de grote vraag stijgen? En wordt het project daardoor wel realiseerbaar?De huidige verwachting van marktexperts is dat de prijs voor groene stroom niet omhoog zal gaan. Dit lijkt dus geen invloed te hebben op het project.
Hoe realiseert De Groene Walvis gelijkblijvende kosten voor bewoners?Dat is een van de belangrijkste aspecten van het haalbaarheidsonderzoeken en de businesscase. In juni 2021 worden het haalbaarheidsonderzoek met de businesscase gepresenteerd waar dit uit moet blijken.
Hoe worden de aanpassingen bij de mensen thuis gefinancierd?Het voorlopige plan is dat de nieuwe energiemaatschappij dit gaat financieren via een huur- of koopovereenkomst van 15 jaar met de eigenaar/bewoner
Hoe wordt het plan gefinancierd?De financiële markt. Op dit moment is er veel vraag van met name pensieonfondsen naar investerinsgmogelijkeden voor groene energie.
In hoeveel jaar wordt de installatie afgeschreven?Dat is afhankelijk van wat de markt van ons zal eisen. Dit is een vraag die bij de uitvoering hoort.
Is er een budget voor de dorpen Graft-De Rijp of wordt het plan wijk voor wijk uitgevoerd?Er is alleen een budget voor een haalbaarheidsstudie. De noodzakelijke investeringen die in het tussenrapport worden genoemd zijn slechts een inschatting van het bij uitvoering benodigde budget
Waarom investeert Liander in dit project?Liander ziet ook dat de transitie naar aardgasvrij onvermijdelijk is. De overheid heeft besloten om de aardgaskraan vanuit Groningen in 2050 dicht te draaien terwijl Liander verplicht is iedereen onder gelijke condities toegang te geven tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wat is de investering in het vernieuwen of het geschikt maken van het gasnetwerk?Het net is in beginsel geschikt. We moeten echter wellicht reparaties/aanpassingen doen om het 100% betrouwbaar te maken. Die kosten zijn waarschijnlijk voor de nieuwe energiemaatschappij
Wat is de kostprijs van waterstof zijn en hoe verhoud deze zich tot die van aardgas?Dat is afhankelijk van een heel veel nog onzeker factoren. In het business plan dat in juni gepresenteerd wordt willen wij daar meer duidelijkheid over geven.
Wat is de terugverdientijd van het plan en wat zijn de uitgangspunten daarbij?In de eindrapportage wordt dat nader ingevuld
Wat is een duurdere optie, overstappen op waterstof of all-electric?Een keuze heeft alles te maken hoeveel geld je over hebt voor die keuze. En op basis daarvan kan je best kiezen voor het waarschijnlijk dit moment duurdere all-electric.
Wat is het financiële effect van het verduurzamen van huizen op het project?Ook oude huizen kan je van dubbelglas voorzien en gevel/vloer isolatie. Het effect is echter geringer dan bij nieuwbouw, maar je kan wel wat doen.
Welke subsidie zijn er beschikbaar voor dit project en hoe zeker is dat deze toegewezen worden aan het project?Die is er niet. Je krijgt pas zekerheid als je die aanvraagt
Wie betaald de kosten voor het aanpassen van mijn huis? Wie betaald de ketel en het fornuis?De kosten voor de ketel en kookplaat worden gedragen door het collectief.
Wat is de energievisie van de gemeente AlkmaarDe warmtevisie van gemeente Alkmaar is als volgt: In 2024 is er een reductie van 27% van de CO2-uitstoot bij woningen en commerciële dienstverlening ten opzichte van 2010 en 1,5% energiebesparing per jaar bij woningen. In het energieakkoord is een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar opgenomen, Alkmaar volgt deze doelstelling. Om in 2050 een klimaatneutrale gebouwde omgeving te bereiken is het tussendoel van 27% reductie bepaald.
Wat is de relatie van de gemeente Alkmaar met dit project?Gemeente Alkmaar is subsidieverlener (samen met Provincie Noord Holland). Het onderzoeks bedrag is in totaal € 225.000,-. De Provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend met een bedrag van € 150.000,-, de gemeente Alkmaar draagt € 50.000,- bij en TransitionHERO financiert € 25.000,-. Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar, daarom zijn deze onderzoeken belangrijk.
Wat is de rol van de gemeente?De belangrijkste rol op dit moment is de toetsende rol: Gemeente Alkmaar heeft voorwaarden gesteld aan het haalbaarheidsonderzoek en beoordeelt deze als het onderzoek is afgerond. Gemeente Alkmaar en de Provincie Noord Holland beoordelen de resultaten van het onderzoek op kwaliteit en volledigheid. Zo beoordelen onder andere de beleidsmedewerkers van de gemeente het onderzoek op haalbaarheid en infrastructuur.
Wat is de taak van de gemeente bij het creëren van draagvlak?Op dit moment heeft de gemeente geen rol in het creëren van draagvlak. Als de raad, na de presentatie van het eindrapport, beslist dat er een draagvlakonderzoek moet worden uitgevoerd, wordt dit door hen geformuleerd.
Welke criteria hanteert de gemeente om draagvlak te peilen?Richtlijn is gedegen draagvlakonderzoek waarin alle bewoners kunnen participeren
Hoeveel woningen dienen er minimaal mee te doen om het project haalbaar te maken?Vooralsnog gaan we uit van 2200 tot 2500 woningen. Alternatieven worden meegenomen en van elk bekend alternatief wordt een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten. Tot nu scoort waterstofgas heel goed in de vergelijking.
Is het haalbaarheidsonderzoek suggestief?Het haalbaarheidsonderzoek is met name bedoeld om antwoord te krijgen op allerlei vragen. Vragen die we voordat het onderzoek is afgerond meestal nog niet goed kunnen beantwoorden.
Objectieve meting van subjectieve meningen is bepaald niet eenvoudig. We proberen het vertrouwen van bewoners te winnen door hen regelmatig te voorzien van deugdelijke en gevalideerde informatie van elke stap die we doen.
Waarom is de tussenrapportage een publieksversie genoemd?Er is ook een versie voor de bestuurders. Hierin staan voorlopige financiële gegevens. Deze zijn echter nog onvoldoende getoetst om te kunnen publiceren. In het eindrapport komen die zeker we te staan. Op verzoek kunnen die echter worden ingezien.
Wat is een haalbaarheidsonderzoek?De haalbaarheidsstudie loopt nog, maar de eerste resultaten, zoals die opgenomen zijn in het tussenrapport ,laten een positief beeld zien. Wacht op het eindrapport voor een definitief oordeel.
Wat is het resultaat van het tussenrapport over de haalbaarheidsstudie?De stand van de haalbaarheidsstudie is terug te lezen in het vrij beschikbare tussenrapport. Het eindrapport wordt waarschijnlijk in juni dit jaar gepresenteerd
Wie voert het haalbaarheidsonderzoek uit?De EC heeft het plan samen met twee relatief kleine maar zeer professionele bedrijven bedacht en aan provincie en gemeente voorgelegd. Deze twee bedrijven hebben in de energietransitie hun sporen meerdere malen verdiend.
Kan je ervoor kiezen om op aardgas te blijven verwarmen en koken?Op dit moment lijkt deze keuze in dit plan technisch niet mogelijk te zijn
Ons huis is al (bijna) energieneutraal, moeten wij dan ook waterstofgas geen gebruiken?We moeten helder krijgen wat bedoeld wordt met energieneutraal. Als hiermee wordt bedoeld dat zonne-energie alle elektriciteit compenseert, dan is aardgas nog niet gecompenseerd.
Wij hebben al geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Heeft dat invloed op de aansluiting op waterstofgas voor verwarming en koken?De energiebesparende maatregelen blijven werken met waterstof. Dus nu minder aardgas en straks minder waterstof. Ook zonnepanelen blijven werken en blijven bijdragen aan het project. Zonnepanelen leveren groene stroom. Groene waterstof is voor verwarming van het huis. Dus dit gaat goed samen. Mensen met zonnepanelen maken nu groene stroom. Hiermee wordt de elektriciteit vergroend. De volgende stap is het vergroenen van de verwarming. Dit is de focus van het Groene Walvis project.
Wat is het geschatte jaarlijkse verbruik en de kosten voor de gemiddelde woning?De kosten en het verbruik van waterstofgas zal vergelijkbaar zijn met de huidige kosten van aardgas.
Wordt mijn energierekening hoger of lager als de waterstofcentrale realiteit is?Wij streven naar de kostenneutrale oplossing. Uitgangspunt is dat bewoners niet meer gaan betalen dan ze nu doen. Het is nog wat te vroeg om vaststellen of we dat ook werkelijk waar kunnen maken. De eerste berekeningen zijn echter positief.
Kan mijn (bad)geiser op waterstofgas werken?Nee, het is niet mogelijk om een geiser aan te passen voor of te vervangen door een geiser geschikt voor waterstof. Deze moet vervangen worden door een waterstofketel.
Kan mijn heteluchtverwarming op waterstofgas werken?Dit moet worden omgebouwd. Hier zal rekening mee worden gehouden
Hoe kunnen we het isoleren van huizen stimuleren om het energieverbruik te verlagen?Dat is een goed punt en we zouden graag bij de mogelijk uitvoering van het plan daarop willen insteken. De aantrekkelijkheid van isoleren wordt echter in hoge mate bepaald door de energieprijs op de markt en de energiebelasting. Op beide hebben we geen invloed. We kunnen slechts proberen de kosten van isoleren te verlagen door collectief aan de slag te gaan.
Kan het bestaande gasfornuis aangepast worden en wat zijn de kosten daarvan?Nee, deze moet worden vervangen door een elektrisch alternatief.
Moet de stroomtoevoer aangepast worden als je elektrisch gaat koken? Wat zijn de kosten hiervan en wie neemt die voor zijn rekening?Niet of nauwelijks als het gaat om inductiekoken
Als ik binnen nu en 5 jaar mijn verwarmingsketel moet vervangen, moet ik dan een ketel geschikt voor waterstof aanschaffen?Een waterstofketel is nu nog niet te koop.
Hoeveel ruimte neemt een verwarmingsketel geschikt voor waterstof in?Ketel is qua grootte vergelijkbaar als een normale gasketel
Is er al een geschikte verwarmingsketel op de markt? Zijn er al alternatieven?Bij een haalbaarheidsonderzoek hoort ook het onderzoek of er wel een geschikte ketel is te krijgen en hoeveel die dan wel gaat kosten.
Wat kost een verwarmingsketel geschikt voor waterstofgas?De prijs van een waterstofketel is waarschijnlijk gelijk aan of ligt 1,5x hoger dan de prijs van een aardgasketel
Is het plan om heel Graft-De Rijp aan te sluiten op het waterstofnetwerk? Of alleen de oude kernen?Het plan omvat de postcodegebieden 1483 De Rijp en 1484 Graft. Op de site van de postcode database kunt u zien welke straten hieronder vallen, https://www.postcode-database-nederland.nl/
Komt Grootschermer ook in aanmerking om aan het project mee te doen?Niet in de eerste fase, maar we sluiten in de toekomst niets uit. We willen, voordat uitbreiding überhaupt wordt overwogen, eerst van Graft-De Rijp een succes maken.
Kunnen bewoners uit het buitengebied die niet aangesloten zijn op het gasnetwerk hier ook aan meedoen?Ja en nee. Wel aan het opwekken van (zonne) energie, maar nog niet aan het gebruik van waterstofgas.
Op welke locatie is de waterstofcentrale gepland? En waarom op die locatie?Op het bedrijventerrein De Volger. Deze locatie ligt op veilige afstand van bewoning en bedrijven en ligt dicht bij de aansluitingen van het gas- en elektra netwerk.
Waarom is gekozen voor Graft-De Rijp?De Rijp is gekozen om drie reden:
a) de andere meest betaalbare optie van een warmtenet is waarschijnlijk niet haalbaar
b) er zijn relatief veel mogelijkheden voor de opwek van groene energie op het industrieterrein en het buitengebied, en
c) er is een actieve Energie Coöperatie
Waarom wordt de waterstofcentrale niet op de Noordzee, naast de windmolens, gebouwd?Er zijn initiatieven die hier aan werken. Of wij hier gebruik van kunnen maken zal een onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek.
Welke wijken in het dorp worden in het plan meegenomen en welke niet? Wat is de reden van deze keuzes?De nieuwbouw zoals Pauw 3 en 4, Gemeentehuis (Sloep) en de Jozefschool worden al gebouwd zonder gasaansluiting. Het zijn de woningen die daarvoor zijn gebouwd die van het gas af moeten en de oude dorpskern is daarbij de grootste uitdaging.
Wordt er wijk voor wijk aangesloten op het waterstofnetwerk?Dat is op dit moment niet te zeggen, in het ombouwplan zal dit zeker opgenomen worden.
Zoekt De Groene Walvis daken voor zonnepanelen?Ja, we willen de komende 5 jaar nog zeker 10.000 panelen plaatsen. Als u een dak heeft laat het ons weten.
Wanneer is het definitieve haalbaarheidsonderzoek beschikbaar?In juni 2021 zal het definitieve haalbaarheidsonderzoek afgerond en gepresenteerd worden.
Wanneer wordt de businesscase gepresenteerd?De businesscase maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek en wordt ook in juni 2021 gepresenteerd.
Wat betekent dit project voor de mensen die via de postcoderoosregeling zonnepanelen hebben gekocht?Tamelijk weinig. Aan de verkoopkant zal de Coöperatie de opgewekte energie waarschijnlijk verkopen aan de energiemaatschappij en aan de woningkant verandert er waarschijnlijk niets
Wat betekent dit project voor de mensen die via de postcoderoosregeling zonnepanelen hebben gekocht?Zeker weten doe je het nooit, maar het is in principe een gescheiden project met eigen begroting en budget. Wat tijd betreft steekt de Coöperatie er echter heel wat onbetaalde uren in
Hoe veilig is deze waterstofcentrale?Wij zijn verplicht om aan alle door de overheid gestelde veiligheidsregels en -eisen te voldoen
Kan je beslissen om niet mee te doen? Welk alternatief wordt er dan geboden?Ja, dat kan maar woningeigenaren zullen dan zelf moeten kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas
Indien je beslist niet mee te willen doen, kan je dan aardgas blijven gebruiken?Alkmaar is uiterlijk in 2050 aardgasvrij. Op dat moment moeten alle woningen zonder aardgas verwarmd worden. Hiervoor zijn op dit moment al verschillende mogelijkheden
Moeten alle bewoners daadwerkelijk deelnemen als besloten wordt hiertoe over te gaan?Het is op dit moment niet mogelijk om bewoners te verplichten om over te gaan op een alternatief voor aardgas